2015. szeptember 23., szerda

Sri Lanka - A korai idők

"Ceylon szigetének a története olyan régi, hogy a hindu ősrégi hősköltemény, a Ramajana is foglalkozik vele, még pedig abban az időben, amely mintegy évezreddel megelőzi a mi időszámításunkat. Az 1815. esztendőig, tehát mintegy 2400 esztendőn át, Ceylonnak megvolt a maga története; ebben az esztendőben azonban, a midőn Ceylon utolsó k:irályát Kandyben "detronizálták" - természetesen az angolok - a sziget története összeolvadt az angolok gyarmatosítási történetével.

Devanampiya Tissa király családjával. Neki köszönheti Sri Lanka a buddhizmust. 

A kelet-indiai gyarmatok között talán Ceylon szigetének a sorsa volt a legkalandosabb és legváltozatosabb. Hogy csak nagy vonásokban említsünk néhány mozzanatot, felsoroljuk, hogy a mi időszámításunk szerint az arabok voltak: az első hódítók, a kik már a VIlI. században léptek érintkezésbe Ceylonnal; az európaiak közül mint majdnem mindenütt - a portugállusok voltak az elsők, a kik megjelentek és az általunk már Goából isrnert Lourenyo de Almeida volt az, a ki az első európai telepet építette a szigeten.Ugyancsak az eddigi minta szerint, a portugáliusok után jöttek a hollandusok, a kik a milyen mértékben szorosabb érintkezésbe léptek a bennszülöttekkel, ugyanolyan mértékben szorították ki a portugáliusokat a szigetről. A két európai nemzet között sokáig tartott a versengés, mert nagyon kül önböző fegyverekkel dolgoztak.

A portugáliusok tudniillik a kereszttel, a hollandusok pedig az árúmérleggel. Mikor aztán a hollandusok jól előkészítették a talajt az európaiak számára, akkor - ugyancsak a már oly sokszor ismételt példa szerint - megjelentek az angolok és igen rövid úton, de nagyon hatalmas fegyverek támogatásával - tudniillik: ágyúk, katonák, sok pénz, megvesztegetés és kiméletlen erőszak segítségével - meghódították a szigetet s egyszerűen kiűzték a hollandusokat. Ez az 1782. esztendőben történt és a teljes meghódítás olyan gyorsan történt, hogy - a mint már fennebb említettük - 1815.-ben az utolsó király, százhatvanöt dynastiának az utolsó sarja, Candyban szintén megadta magát az angol erőnek.Ezen idő óta Ceylon szigete fölött az angol király által kinevezett kormányzó uralkodik, a kinek a nagykiterjedésű sziget ügyeinek rendezésében öt tagú "miniszterium " és tizenhét képviselőből álló "tanács" segít.

A meglehetős terjedelmű szigeten, amely hatvanhatezer négyzetkilométer terjedelmével akkora, mint Belgium és Hollandia együttvéve, kereken három és fél millió ember él (1910-es évek!!! -SHZs), a kiknek eredete, származása nyelve, vallása és viselete egymástól sok tekintetben nagyon eltérő. A lakosság zömét a buddha vallású szingalézek teszik, 

3utánuk következnek a brahma vallású hinduk (itt tamilok), aztán jönnek a "mórok", a kik utódai az Arábiából és Kelet-Indiának déli részéből, a Dekkán-ból származó mozlimoknak. A bennszülöttek és a fehérek összeházasodásából és nem összeházasodásából eredő keverékek, az "eurázok" vagy "burgherek" mintegy tizennyolcz-húszezeren lehetnek. A fehérek és benszülöttek összekeveredése azonban kivétel nélkül úgy értelmezendő, hogy a "bennszülött" mindig az anya és az apa európai. Hogy az eurázokat Ceylon szigetén "burgherek"-nek is nevezik, arra vall, hogy ezen a szigeten a hollandusok kivételesen nagyon széles alapon jutottak bensőbb érintkezésbe a bennszülöttekkel. T isztavérű európai mintegy öt-hatezer él Ceylon szigetén, a kiknek túlnyomó nagy része angol."

Gáspár Ferencz: A Föld körül